Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

สมัครงาน

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี กำลังขยายโครงการต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพมีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ
ข้อมูลของผู้สมัคร ทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)ตำแหน่งที่เปิดรับ

HR Officer
รายละเอียดของงาน:
 • ดูแลข้อมูลและสวัสดิการพนักงาน เช่น ขาดลามาสาย ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรประจำปี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • วิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)/พัฒนาสายอาชีพ
 • ดูแลงานด้านกิจกรรม เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กร และกิจกรรมด้านสังคม CSR
 • ควบคุมดูแลการแจ้งประกาศบังคับใช้, ระเบียบข้อบังคับการทำงาน, นโยบาย, และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน
 • รับผิดชอบงานด้าน กระบวนการสรรหาลงประกาศและสัมภาษณ์
 • เป็นวิทยากรภายในบริษัทในหลักสูตรพื้นฐาน เช่น ปฐมนิเทศการสร้างแรงจูงใจ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี
อัตรา:
 • 1
เงินเดือน:
คุณสมบัติ:
 • -มีความสามารถในการปรับตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • -ทัศนคติดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและกรอบเวลาที่จำกัด
 • -มีความกล้าแสดงออก สามารถเป็นวิทยากร พิธีกร นำกิจกรรมหรือสันทนาการได้
 • -สามารถใช้ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • -ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา, บริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • -อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่ระบุเพศ
Programmer C#.net, MSSQL
รายละเอียดของงาน:
 • - รับผิดชอบในการออกแบบ,ดูแล,พัฒนาระบบตาม Requirementของทางบริษัท ฯ
 • - ติดตั้ง / ให้คำปรึกษาและสอนการใช้งานระบบแก่ userได้
 • - เขียนโค้ดและทดสอบการพัฒนาซอฟแวร์โปรเจคต่างๆและเว็บไซต์ของทางบริษัท ฯ ได้
 • - ตรวจ Debug , Test ระบบต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี
อัตรา:
 • 1
เงินเดือน:
คุณสมบัติ:
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ความเชี่ยวชาญใน. NET (โดยเฉพาะ C #) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลเช่น MSSQL, MySQL ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า3 ปี
 • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะความชำนาญในการใช้ภาษา C#.net และ web application เป็นอย่างดี
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้
 • สามารถปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามที่ตกลงไว้ได้, มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • อายุ25 ปีขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานเว็บเซิร์ฟเวอร์
Multimedia graphic Designer
รายละเอียดของงาน:
 • ออกแบบงานกราฟฟิคทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานเพื่อใช้ในงานMarketing online หรือกิจกรรมภายในองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็น Marketing Online หรือ Offline
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Multimedia Online ดังนี้ - Motion graphic - Video Ads - Social media design - Website and online ads design ไม่น้อยกว่า 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี
อัตรา:
 • 1
เงินเดือน:
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรีในด้านการออกแบบ, นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา, ออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Photoshop & Illustrator และ After effectในการออกแบบกราฟฟิคได้เป็นอย่างดีทั้งในเชิงออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • สามารถออกแบบงาน Mutimedia Online ได้
 • สามารถจัดทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม After effect หรือโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวอื่นๆได้