Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

สมัครงาน

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี กำลังขยายโครงการต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพมีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ
ข้อมูลของผู้สมัคร ทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ช่องทางการสมัคร
ส่งemai : baicareer@bangkokassets.com
หรือโทร : 095-8564167
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตำแหน่งที่เปิดรับ

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย
รายละเอียดของงาน:
 • มีความรู้งานช่างต่างๆ และสามารถพิจารณางบประมาณการซ่อมให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน และหลักการทางวิศวกรรมที่ดี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนและบริหารงานบริการหลังการขายทั้งหมดให้สามารถปิดงานให้แล้วเสร็จ
 • พิจารณางานแจ้งซ่อม รวมถึงสาเหตุและวิธีป้องกัน เพื่อทำรายงานนำเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาขออนุมัติ
 • บริหารรูปแบบ Flow การทำงานในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการซ่อมให้ได้ตามแผนงาน
 • สามารถด้านการสื่อสารได้ดี เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สื่อสารตอบโต้ได้หลากหลายช่องทาง มีความคล่องแคล่ว ฉับไว คุ้นเคยการใช้ระบบงาน software
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • กรุงเทพฯ นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • สามารถควบคุม งบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมได้
 • มีประสบการณ์งานบริการหลังการขาย
 • ทักษะด้านการเจรจา สื่อสารเป็นเลิศ
 • มีความสามารถในการควบคุมทีมงานได้เป็นอย่างดี
โฟร์แมน (งานซ่อมบำรุงบริการหลังขายบ้านแนวราบ)
รายละเอียดของงาน:
 • ประสานงานการเรียกวางเงินประกัน และคืนเงินประกันแก่ลูกค้าในกรณีลูกค้าต้องการต่อเติม พร้อมตรวจสอบว่าการต่อเติมนั้นมิได้ส่งผลกระต่อส่วนกลางของโครงการให้ได้รับความเสียหาย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการการตรวจสอบบ้านในสต๊อค สภาพแวดล้อมของโครงการพร้อมทั้งประสานงานเข้าปรับปรุงแก้ไขในกรณีเกิดความเสียหาย
 • ตรวจรับห้องชุด/ บ้าน ร่วมกับลูกค้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขให้สามารถส่งมอบห้องได้ตาม SLA 3. รับเ
 • รับเรื่องแจ้งซ่อมจากทุกช่องทางที่ลูกค้าแจ้งมา พร้อมตรวจสอบระยะเวลาประกัน จัดหาผู้รับเหมาเพื่อให้เข้าซ่อมตามแผนที่กำหนด
 • ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์งานแจ้งซ่อมและตรวจสอบปริมาณกรณีหมดระยะประกันเพื่อทำรายงานนำเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ แนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านแก่ลูกค้า รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • กรุงเทพฯ นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา / ตกแต่งภายใน /สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงบริการหลังขาย บ้านโครงการ แนวราบ
 • มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจคุณภาพงาน (QC)
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (ดูแบบ อ่านแบบได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปตรวจงานได้
สถาปนิกออกแบบ
รายละเอียดของงาน:
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูล (รีโนเวทบ้านมือสอง) เพื่อวิเคราะห์ และการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรม
 • จัดทำแบบก่อสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติมงาน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ถอดปริมาณงานและประเมินราคา BOQ ค่าก่อสร้างได้
 • ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม(รีโนเวทบ้านมือสอง) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยและให้ได้งานออกแบบที่มีความเหมาะสม สวยงาม ประหยัด
 • กำหนดวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง รวมทั้งการใช้สีและคุณสมบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผลงานก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างตามความเหมาะสม รวมทั้งแก้ไขปัญหาเมื่องานก่อสร้างจริงไม่เป็นไปตามแบบได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • กรุงเทพฯ นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา:
 • 2 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านออกแบบ การตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ,Sketch up,3D,Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
 • มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
Sales Executive (ขายบ้านมือสอง)
รายละเอียดของงาน:
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายบ้าน
 • จัดทำเอกสารการกู้สินเชื่อธนาคารให้กับลูกค้า
 • ติดตามงาน และประสานงานดูแลลูกค้า
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 10 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • โบนัสพิเศษ และค่า Incentive ประจำไตรมาส
 • (รายได้เฉลี่ย 20,000- 70,000)ต่อเดือน ขึ้นกับความสามารถ
คุณสมบัติ:
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิม.6 /ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน รักการเรียนรู้
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รายละเอียดของงาน:
 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ IPO
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคุคล (Human Resource Management)
 • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร (Human Resource Training and Development )
 • วางแผนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal & KPI)
 • เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฎหมายแรงงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
 • ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อวางแผนด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับ core value และกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรมนุษย์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Manager ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (รีโนเวท) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์
รายละเอียดของงาน:
 • ดูแลบริหารจัดการงานตั้งแต่เริ่มซ่อมจนส่งมอบ สามารถโอนให้กับลูกค้าได้สำเร็จ
 • บริหารสัญญางานซ่อมแซมงานเพิ่มลด และวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อขยายเวลาสัญญา
 • บริหารจัดการงานซ่อมแซม รีโนเวท ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยการควบคุมคุณภาพ ต้นทุน และ เวลาให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • ตัดสินใจและดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความรวดเร็ว ในกรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบการดำเนินงานการซ่อมแซม ตั้งแต่ ออกแบบ วางสเปค ตลอดจนงานแล้วเสร็จ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษากับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
 • ทำงานในสภาวะงานเร่งรัด และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รายงานความคืบหน้าโครงการ และ Report ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • กรุงเทพฯ นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานหลายไซท์งาน และเคยบริหารงานก่อสร้าง 8 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะเร่งรัดงาน ได้ตามแผนงานที่วางไว้
 • มีทีมผู้รับเหมา สถาปัตย์, งานระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการบริหารทีมงาน และเคยบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและหาทางแก้ไข
 • มีความสามารถบริหารงานหลายไซท์พร้อมๆกันได้
 • มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดีในสภาวะเร่งด่วน
โฟร์แมน (ควบคุมงานรีโนเวท)
รายละเอียดของงาน:
 • ควบคุมดูแลคุณภาพงานตกแต่ง ต่อเติม (Renovate) ให้เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาตามที่กำหนด
 • ตรวจงาน ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและบริษัท
 • รายงานความคืบหน้างานตกแต่งและปัญหาหน้างานที่พบ
 • มีประสบการณ์ด้านงานรีโนเวท หรือผ่านงานโครงการก่อสร้าง/สถาปัตย์ มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • กรุงเทพฯ นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
อัตรา:
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • อายุ 23-35 ปี **
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา / ตกแต่งภายใน /สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานรีโนเวท หรือผ่านงานโครงการก่อสร้าง/สถาปัตย์ มาก่อนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป***
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (ดูแบบ อ่านแบบได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจคุณภาพงาน (QC)
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปตรวจงานได้
 • มีที่พักโซนลาดพร้าว บางกะปิ หรือ เพชรเกษม ภาษีเจริญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ****

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว