Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

อยากต่อเติมข้างบ้านต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? พร้อมแนะนำแบบต่อเติมที่นิยม

14 กรกฎาคม 2565

บ้านส่วนใหญ่มีพื้นที่ข้างบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่ ถ้ามีการต่อเติมข้างบ้านก็จะทำให้พื้นที่ใช้สอยของบ้านเพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีปัจจัยหลายข้อที่ต้องรู้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา 
มาดูกันว่าก่อนเริ่มต่อเติมข้างบ้านจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และพื้นที่ข้างบ้านจะต่อเติมเป็นพื้นที่ใช้สอยแบบไหนได้บ้าง 

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนต่อเติมข้างบ้าน ได้แก่

1. ระยะห่างระหว่างตัวบ้านและที่ดินบ้านใกล้เคียง
ก่อนที่จะเริ่มต่อเติมข้างบ้าน สิ่งแรกที่จะต้องดูนั่นคือเรื่องของระยะห่างระหว่างโครงสร้างที่จะต่อเติม กับที่แนวเขตดินบ้านติดกันว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาภายหลังจากการก่อสร้างไปแล้ว

โดยระยะห่างระหว่างตัวบ้านและที่ดินของบ้านที่ติดกัน มีข้อกำหนดดังนี้

การต่อเติมข้างบ้านแบบเป็นผนังทึบไม่มีช่องแสง จะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินบ้านที่อยู่ติดกันไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
การต่อเติมข้างบ้านแบบมีประตู หน้าต่าง กระจกใส ช่องลมระบายอากาศ ช่องแสง จะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินบ้านที่อยู่ติดกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร
การต่อเติมหลังคาหรือกันสาด จะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินบ้านที่อยู่ติดกันไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
แต่ถ้าหากต้องการต่อเติมให้ชิดกับแนวเขตที่ดินบ้านที่อยู่ติดกัน ก็สามารถเจรจากับเพื่อนบ้านฝั่งที่จะต่อเติม และหากเพื่อนบ้านยินยอมก็จะต้องทำหนังสือยินยอมให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย จึงจะสามารถต่อเติมให้ชิดกับแนวเขตที่ดินบ้านที่อยู่ติดกันได้

2. ผลกระทบต่อโครงสร้าง
ในการต่อเติมข้างบ้านจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างใหม่ ให้เข้ากับโครงสร้างบ้านเดิม ซึ่งปัญหาเรื่องการทรุดตัวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากโครงสร้างบ้านเดิมจะอยู่บนเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว 

แต่เมื่อมีการต่อเติมผนังที่เป็นโครงสร้างเพิ่มขึ้นมา ปัญหาที่พบได้บ่อยจะเป็นเรื่อง การทรุดตัว แตกร้าว เกิดรอยแยกของผนังออกจากอาคารเดิม รอยต่อหลังคาเกิดการรั่วซึม 

ซึ่งถ้าหากจะป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสามารถทำได้ด้วยการตอกเสาเข็มเพิ่ม สำหรับโครงสร้างใหม่ และต้องวางแผนป้องกันล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีในบริเวณที่เชื่อมกันระหว่างส่วนที่ต่อเติมและโครงสร้างเดิม เพื่อป้องกันปัญหารั่วซึมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3. ขนาดของการต่อเติม
ในการต่อเติมบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ข้างบ้าน หน้าบ้าน หรือหลังบ้าน จะไม่สามารถต่อเติมแบบปิดทึบทั้งหมดจนเต็มที่ดินได้ เนื่องจากมีกฎหมายเกี่ยวกับการร่นระยะอาคารและที่เว้นว่างอยู่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย ง่ายต่อการก่อสร้างหรือซ่อมแซม รวมไปถึงสร้างสุขอนามัยให้กับการอยู่อาศัยที่ดีด้วย

โดยระยะร่น จะวัดตำแหน่งจากถนนสาธารณะไปจนถึงแนวอาคาร ส่วนที่เว้นว่างจะวัดจากเขตที่ดินจนถึงแนวอาคารทั้งจากด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ซึ่งถ้าหากเป็นที่อยู่อาศัยตามกฏหมายแล้ว จะต้องมีพื้นที่ว่างภายนอกอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด

4. ความยิมยอมของเพื่อนบ้าน
ถึงแม้ว่าการวางแผนต่อเติมข้างบ้านของคุณจะขออนุญาตอย่างถูกกฎหมาย และคำนวณพื้นที่มาอย่างดีแล้ว ว่าจะไม่กระทบกับเพื่อนบ้านรั้วติดกัน แต่เพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งกับบ้านเราและเพื่อนบ้าน ก็ควรจะแจ้งกับเพื่อนบ้านไปก่อนว่าเราจะทำการต่อเติมบ้าน ในวันไหน ช่วงเวลาไหน และเสร็จสิ้นเมื่อไร

เพราะถ้าหากไม่มีการแจ้งให้เพื่อนบ้านได้รับทราบก่อน และมีการต่อเติมที่ส่งผลกระทบทั้งเรื่องเสียง ฝุ่น หรือมลภาวะต่างๆ ก็อาจจะเสี่ยงที่เราจะถูกฟ้องร้องได้

5. การขออนุญาตต่อเติมบ้าน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมบ้านจะต้องขออนุญาตต่อเติมให้ถูกกฎหมาย 

เช่น การต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านมากกว่า 5 ตารางเมตรขึ้นไป เจ้าของบ้านจะต้องทำหนังสือขออนุญาต และยื่นให้กับเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก่อน เพื่อป้องกันการถูกสั่งรื้อเพราะต่อเติมบ้านอย่างผิดกฎหมาย ที่จะต้องเสียทั้งเวลาและเงินในการรื้อถอน

โดยเอกสารในการขออนุญาตที่ต้องเตรียม มีดังนี้

-แบบขออนุญาตก่อสร้าง (แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน)
-รายการคำนวณจากวิศวกร
-หนังสือยินยอมจากเพื่อนบ้าน ในกรณีที่ต่อเติมข้างบ้านชิดกับแนวเขตที่ดินบ้านที่อยู่ติดกัน
-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน
-เอกสารจากเขต 

แต่ก็มีข้อกำหนดสำหรับการต่อเติมบ้านที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต และยังถูกกฎหมาย ซึ่งได้แก่

-การเพิ่มหรือลดพื้นที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร
-การเพิ่มหรือลดพื้นที่หลังคาไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่เพิ่มหรือลดจำนวนคานหรือเสา
-การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยวัสดุเดิมขนาด ชนิดเดิม จำนวนเท่าเดิม 
-การเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างเดิม และไม่เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างเดิมเกิน 10%
-การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน ที่ไม่เพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างเดิมเกิน 10%

แต่ถ้าหากคุณพบว่าในการต่อเติมข้างบ้านไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อกำหนด ก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาตต่อเติมให้ถูกกฎหมาย

แนะนำแบบต่อเติมข้างบ้านที่ได้รับความนิยม 

1. พื้นที่นั่งเล่นพักผ่อน
แบบการต่อเติมข้างบ้านให้เป็นพื้นที่นั่งเล่น ทำได้ทั้งที่เป็นแบบกลางแจ้ง หรือต่อเติมให้เป็นห้องแบบปิดเลยก็ได้
 
2.png
ขอบคุณรูปภาพจาก casadevalentina.com

สำหรับการต่อเติมพื้นที่นั่งเล่นข้างบ้านแบบกลางแจ้ง เพื่อให้คนในบ้านสามารถออกมานั่งเล่นผ่อนคลาย หรือใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือใช้รองรับแขก โดยจะใช้การต่อเติมพื้นให้ยกขึ้นมาจากพื้นดิน สำหรับการวางเฟอร์นิเจอร์ เช่น โซฟา เก้าอี้ โต๊ะขนาดใหญ่ และต่อเติมหลังคา สำหรับกันแดดกันฝน ให้สามารถใช้พื้นที่นี้ได้ตลอดทั้งวัน

ส่วนการต่อเติมข้างบ้านให้เป็นห้องนั่งเล่นแบบปิด จะเป็นการต่อเติมผนังและหลังคาเพิ่มเข้ามาจากโครงสร้างบ้านเดิม เพื่อให้ตัวบ้านมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น โดยอาจเลือกใช้วัสดุกระจกที่ปล่อยให้แสงธรรมชาติส่องได้ตลอดทั้งวัน และยังช่วยให้พื้นที่ที่ต่อเติมขึ้นมาดู ปลอดโปร่งสบายตามากขึ้

2. พื้นที่รับประทานอาหารหรือห้องครัว
สำหรับแบบต่อเติมข้างบ้านให้เป็นพื้นที่รับประทานอาหาร ก็สามารถทำได้ทั้งที่เป็นกลางแจ้งมีหลังคา และต่อเติมเป็นห้องปิดที่เชื่อมกับตัวบ้านได้

3.png
ขอบคุณรูปภาพจาก parati.com

การต่อเติมข้างบ้านให้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารแบบกลางแจ้ง ด้วยการต่อเติมพื้นและหลังคาข้างบ้าน จะช่วยให้มีบรรยากาศของการทานอาหารที่ปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ เช่น การกินเลี้ยงสังสรรค์ การทำอาหารกลางแจ้ง 

แต่ในส่วนการออกแบบพื้นที่ก็จะต้องดูความเหมาะสมให้ดี  หากมีเพื่อนบ้านที่ติดกัน การประกอบอาหารกลางแจ้งก็อาจจะต้องเลี่ยงไป และถ้าอยากให้เป็นพื้นที่สังสรรค์ก็อาจจะต้องก่อสร้างให้เป็นห้องปิด เพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนไปบริเวณใกล้เคียง

3. ห้องสำหรับทำงาน หรืองานอดิเรก
อีกหนึ่งแบบต่อเติมข้างบ้าน ที่ช่วยให้มีพื้นที่ของการทำงานหรือทำงานอดิเรกแยกออกจากพื้นที่อยู่อาศัยได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมุมส่วนตัวให้สามารถมีสมาธิกับงานที่ทำอยู่แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้มีความคล่องตัวในการทำงาน และการจัดเก็บข้าวของต่างๆ ได้อย่างเป็นสัดส่วนด้วย

4.png
ขอบคุณรูปภาพจาก homeanddecor.com

สำหรับการออกแบบการต่อเติมข้างบ้านให้เป็นห้องทำงาน จะเป็นการก่อผนังขึ้นมาให้เป็นอีกห้องหนึ่งที่เชื่อมต่อกับตัวบ้านได้ และภายในห้องจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่รองรับการทำงานได้อย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะทำงาน ตู้แบบลอยตัว ชั้นวางของ รวมไปถึงมุมพักผ่อนเล็กๆ สำหรับผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ที่สามารถมองออกไปยังสวนนอกบ้านได้

ส่วนการออกแบบการต่อเติมข้างบ้านให้เป็นห้องสำหรับทำงานอดิเรก เช่น ทำสวน วาดภาพ ทำงานฝีมือ ก็สามารถก่อผนังให้เป็นห้องที่เชื่อมกับตัวบ้าน มีช่องแสงธรรมชาติ และทำเป็นมุมหันเข้าผนังสำหรับนั่งทำงาน พร้อมกับออกแบบตู้เก็บของที่มีลิ้นชัก หรือช่องวางของที่มีจำนวนมาก สำหรับเก็บของให้เป็นระเบียบ

4. ห้องสำหรับเลี้ยงสัตว์ระบบปิด
สำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์ภายในบ้านแบบระบบปิด ก็สามารถต่อเติมข้างบ้านให้เป็นห้องสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ ซึ่งจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้มีพื้นที่อยู่อาศัยแยกออกจากตัวบ้าน ที่สามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องกลิ่นและการหมุนเวียนอากาศ

5 (Medium).jpg

โดยการออกแบบต่อเติมข้างบ้านสำหรับเลี้ยงสัตว์ระบบปิด สามารถสร้างเป็นห้องกระจกที่สัตว์เลี้ยงสามารถมองออกไปภายนอกได้ตลอดเวลา รวมไปถึงมีช่องแสงที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้ผ่อนคลาย แต่ถ้าหากบริเวณข้างบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่ ก็ต้องออกแบบช่องหน้าต่าง และช่องระบายอากาศให้เหมาะสม ไม่รบกวนเพื่อนบ้านทั้งเรื่องกลิ่นและเสียงด้วย

5. ห้องเก็บของ
อีกหนึ่งห้องที่หลายบ้านอยากมีเพิ่มสำหรับเก็บข้าวของที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย หรือจัดทำพื้นที่สำหรับสต๊อกสินค้าก่อนส่งขาย เพื่อให้ภายในบ้านยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีพื้นที่ใช้สอยได้อย่างปกติ
 
6 (Medium).jpg

สำหรับการออกแบบต่อเติมข้างบ้านเพื่อทำเป็นห้องเก็บของ สามารถทำได้โดยการต่อเติมผนังและหลังคา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวของที่เก็บด้านในเสียหาย ซึ่งห้องนี้ ถ้าหากไม่ได้ใช้งานบ่อย  ก็ไม่จำเป็นต้องทำภายในให้เชื่อมกับตัวบ้านก็ได้ แต่ก็ควรทำประตูเข้าออกให้มิดชิดแน่นหนา และมีหน้าต่างเล็กๆ สำหรับระบายอากาศ

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการเตรียมตัวที่ค่อนข้างยุ่งยาก และรูปแบบการต่อเติมหลายแบบที่เราแนะนำสามารถนำไปปรับใช้กันได้เลย
แต่ถ้าซื้อบ้านรีโนเวทใหม่กับบางกอก แอสเซทฯ เราต่อเติมห้องครัว และที่จอดรถ มาให้ครบแล้ว โดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มก็เข้าอยู่ได้เลยครับ ชมบ้านรีโนเวทใหม่ได้ที่นี่

ที่มา : blog.ghbank.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง
ซื้อแปลงหลังมุม คุ้มค่ามากกว่ายังไง
รวมไอเดียต่อเติมห้องครัว เรียบแต่หรู By Bangkok Assets


สำหรับผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านพร้อมอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

>> เลือกชมได้ที่นี่คลิก <<

ชม รีวิวบ้านมือสองตกแต่งใหม่ คลิก

ผู้ที่สนใจฝากขาย บ้านมือสอง ในกรุงเทพฯ บ้านมือสองนนทบุรี และปริมณฑล 

สามารถติดต่อได้ที่นี่กรอกข้อมูลบ้าน และช่องทางติดต่อกลับ >> คลิกที่นี่ <<


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว