Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้ามาตรการ 5 ที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเปิดให้เข้ามาตรการ 8.5 พักชำระหนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563

14 กรกฎาคม 2563

ธอส. ขยายความช่วยเหลือลูกค้ามาตรการ 5 ที่รายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเปิดให้เข้ามาตรการ 8.5 พักชำระหนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563

มาตรการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยการจัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” ผ่าน 8 มาตรการ ที่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคาร ทั้งสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้ หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมายในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในด้านสาธารณสุข 

โดย ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น มีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าทั้ง 8 มาตรการ เป็นจำนวนรวม 475,800 บัญชีวงเงินกู้ 473,951 ล้านบาท ซึ่งมาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดคือ มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท หากปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการ ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง 174,598 บัญชี วงเงินกู้ 151,527 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวกำลังจะครบ 4 เดือนที่ลูกค้าได้รับการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม 2563 นั้น

2068_2224_th.png

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการไปแล้ว หากรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่มีความสามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ ธอส.จึงได้เปิดให้แจ้งความประสงค์เข้า มาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น

       1.กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

       2.กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้ด้วย

       ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 และมีความพร้อมในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ สามารถกลับมาผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม / กันยายน 2563 เป็นต้นไปแล้วแต่กรณี ส่วนกรณีที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8.5 ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ให้หมดได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000

ที่มาข้อมมูล : www.ghbank.co.th