ค่าตอบแทนAgent

Agent จะได้ค่าตอบแทนจากการหา

หรือ ขายบ้าน

อบรมความรู้การเป็นนายหน้า

อบรมความรู้การใช้เทคโนโลยีในการขายทรัพย์

และการหาทรัพย์โดยผู้มีประสบการณ์

ดูแลลูกค้ามากกว่าเดิม

ดูแลลูกค้าได้มากกว่าและง่ายกว่า

ด้วยช่องทางการตลาดโดยมืออาชีพ

Private Learning

ระบบการเรียนการสอนกลุ่มเล็ก

ผู้สอนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด